0105462French Short Stories
เรื่องสั้นฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของเรื่องสั้นฝรั่งเศส การอ่านและหลักการประเมินค่าเรื่องสั้น


Development of French short stories, reading and principles for appraising short stories