0105458English for Journalism
ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนข่าว บทความ บทความพิเศษในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร


English skills for news report writing, articles, features in newspapers and magazines