0105458French Poetry
กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105336

Course Description
ฉันทลักษณ์ฝรั่งเศส การวิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการประพันธ์ในบทกวีนิพนธ์ที่สำคัญของกวีกลุ่มต่าง ๆ


French poetic elements, analysis of concepts and art in poetry writing in renowned poems of different groups