0105451English for Business Negotiation
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและทักษะในการเจรจาต่อรอง สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้เจรจาต่อรองทางธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ


Principles and skills in negotiation; English expressions and patterns used for negotiation in various business situations