0105428French for Tourism
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เน้นทักษะการฟังและพูดที่ใช้ติดต่อสื่อสาร ในธุรกิจการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส


French language related to tourism business focusing on listening and speaking; knowledge about Thailand in French