0105421Communicative French for Tourism and Airline Services
การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานงานบริการท่องเที่ยวและสายการบิน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ศัพท์ สำนวนและถ้อยคำในฐานะผู้ให้บริการท่องเที่ยว สายการบิน สนามบิน และงานบริการอื่นๆ


Use of French vocabulary and expressions for airline services, airport services, and other service jobs at airport