0105414Selected British Poetry
บทกวีนิพนธ์อังกฤษคัดสรร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105202

Course Description
บทกวีนิพนธ์คัดสรรของนักประพันธ์ชาวอังกฤษในยุคต่างๆ


Selected poetry by British authors of different periods