0105356Introduction to British and American Cultures
วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวิถีชีวิตในสังคมอังกฤษและอเมริกัน


Important Western concepts and civilization influential to literary works and the way of life in British and American societies