0105352Advanced English Reading for Business
การอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความและรายงานทางธุรกิจ


Principles of reading for comprehension and analytical reading for business purposes; analysis and criticism of business articles and reports