0105338French Civilization
อารยธรรมฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆของชาวฝรั่งเศส


Learning traditions, way of life and cultural heritage of french people