0105312Drama
บทละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการในการละครอย่างสังเขป ศึกษาละครตะวันตก การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครอย่างมีหลักเกณฑ์


Development of drama, western drama and plays; analyzing and criticizing plays with appropriate criteria