0105255Basic Business Translation
การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ


Principles and strategies of basic translation; translation of various types of business documents