0105252English Reading in Business Contexts
การอ่านภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์และตีความบทความและรายงานทางธุรกิจ การอ่านและวิเคราะห์กราฟและแผนภูมิ อภิปรายและสรุปใจความสำคัญของอินโฟกราฟิกส์และบทความ


Principles of reading for comprehension and analytical reading for business purposes; analysis and interpretation of business articles and reports; reading and analyzing graphs and charts; discussing and summarizing infographics and main ideas