0105202Intermediate Communicative English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105201

Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใช้ระดับกลาง ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการฟัง พูด อ่าน เขียนข้อความสั้นๆเพื่อการพรรณนาการบรรยายการอธิบาย การโต้แย้งการให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็น


English listening, speaking, reading, and writing skills for daily life communication for intermediate users; essential vocabulary and grammatical structures used for listening, speaking,
reading, and writing short messages for describing, narrating, explaining, arguing, reasoning, and expressing opinions