0105154English Structural Analysis
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษด้านโครงสร้างของประโยค การระบุสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาด


Analysis of errors in using English sentences; locating causes and identifying means of correcting the identified errors