0105149Communicative Chinese for Hotel Services
การสื่อสารภาษาจีนสำหรับงานบริการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ศัพท์ สำนวนและถ้อยคำภาษาจีนในฐานะผู้ให้บริการด้านโรงแรม การต้อนรับ และงานบริการอื่นๆ ในโรงแรม


Use of Chinese vocabularies and expressions for hotel services, receptions, and other service jobs in hotels