0105123French Conversation in Daily Life 1
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สนทนาภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค


French short conversation in daily life, vocaburaly, expressions and sentence structures