0104430Museum Administration
การบริหารงานพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบและกระบวนการทำงานในการบริหารงานของพิพิธภัณฑ์ และการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์


Factors in museum management and museum strategic planning to enhance its performance