0104427Museum Marketing Plan
แผนการตลาดเพื่องานพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์และจัดทำแผนการตลาดเพื่องานพิพิธภัณฑ์


Analysis and setting of museum marketing plans