0104424Travel Business Planning and Management
การวางแผนและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในลักษณะของบริษัทนำเที่ยวแบบต่าง ๆ การวางแผนการตลาดการท่องเที่ยว กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคลและการเงิน
การจัดทำแผนรายการนำเที่ยว การประสานงานติดต่อธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยว และจริยธรรมการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยว

Travel business planning and management in various tour company styles, travel marketing planning; procedures of planning and structures of organization; personnel and financial management; travel itinerary;
the business cooperation with organization related to problems, obstacles, trends and ethics of tour business