0104419History of Cambodia after the 16th Centuries to 1975 B.C.
ประวัติศาสตร์เขมร คริสตศตวรรษที่ 16 ถึง คริสตศักราช 1975
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเข้ามาของชาติตะวันตก ภายใต้การเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก การต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และสมัยการปฏิวัติสร้างชาติ


Invasion of western countries in Cambodia, life under western colonization, fights for independence and the revolution period to reestablish the nation