0104416History of Laos before the 18th Centuries
ประวัติศาสตร์ลาวยุคก่อนคริสตศตวรรษที่ 18
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเข้ามาแสวงหาอำนาจของรัฐใกล้เคียง


Development of politics, economy, society and invasion of neighboring states