0104413History and Media Content Creation
ประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์สื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการทำงาน การรวบรวม การจัดการข้อมูล การเขียน การประยุกต์ใช้ข้อมูล และวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์เพื่อผลิตสื่อสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนำเสนอประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์


Working process, data collecting and managing; writing, applying historical information and historical methodology to information media production, and creative historical presentation