0104409Biodiversity in Local Area
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เป็น พืช สัตว์ การดำรงชีวิตของมนุษย์ท่ามกลางความหลากหลายดังกล่าว และ แนวทางการอนุรักษ์


Ecological systems in local areas and biodiversity of living things, including plants and animals; human way of life amid such diversity as well as ideas for its conservation.