0104404Foreign Policy of the United States
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับนานาประเทศ ตั้งแต่แรกก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน เน้นบทบาท และความรับผิดชอบของสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน


Relations between the United States and foreign countries from the establishment of the country to the present with emphasis on the United States’ roles and responsibilities in the present world