0104402History of the 20th Century
ประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกทั้งสองครั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก กระบวนการเรียกร้องเอกราช สงครามเย็นการขึ้นมามีบทบาทของประเทศโลกที่สามในการเมืองระดับโลก และความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดจากการปฏิวัติทางข้อมูลข่าวสาร


Causes and effects of the two world wars; the Great Depression; decolonization; the Cold War; the emergence of the Third World countries; major changes caused by the information revolution