0104329Museum Exhibition
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการวิเคราะห์ วางแผน และเทคนิคในการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์


Process of analysis, planning, and techniques in museum exhibition design