0104328History of Local Women
ประวัติศาสตร์สตรีในท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทของสตรีในภาคอีสานด้านต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน


Roles of Isan or Northeastern women on aspects of society, economy, politics, and cultures from the past to the present