0104327Documentation and Object Collection in Museums
การรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและวิธีการในการจัดการข้อมูลและวัตถุ โดยใช้ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์


Data and object managing concepts and methods to operate museums using historical knowledge