0104324History of Modern China
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การก่อตัวของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขบวนการปฏิวัติ และสถาปนารัฐคอมมิวนิสต์ใน ค.ศ. 1949 จีนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในแง่พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก


Origin of Chinese communism; revolutionary movement, and the establishment of the communist state in 1949; China after World War II in terms of politics, economy, society, and relation with world changes