0104324History of Local Wisdom
ประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของการดำรงชีวิต แนวคิด โลกทัศน์ ความรู้ ความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนท้องถิ่นกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม กับการนำมาประยุกต์ใช้


Development of way of life, concepts, vision, knowledge, belief, including the relationships between local people and their surroundings