0104314Contemporary East Asia
เอเชียตะวันออกร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่ส่งผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาครวมถึงบทบาทของประเทศในภูมิภาคนี้ที่มีต่อภูมิภาคอื่นและในระดับโลก


Changes in East Asia from post-World War II to the present in politics, economy, and society which made an effect on regional cooperation and conflict; roles of the countries in East Asia to other countries on a global scale