0104310Economic History of Europe
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เศรษฐกิจยุโรปในสมัยกลางเพื่อเป็นพื้นฐานของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากคริสต์ศตวรรษที่ 16-20 ศึกษาปัญหาและหัวข้อสำคัญ ๆ เช่น ปัญหาการเพิ่มและลดลงของจำนวนประชากรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การปรับปรุงการกสิกรรม การหัตถกรรม การเงิน การธนาคาร ระบบและนโยบายการค้า การปฏิวัติอุตสาหกรรม การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

European economy in the Middle Ages as the fundamental of history of economy from 16th to 20th centuries; significant problems and topics such as problems of the increase and decrease of the population,
technological advancements; improvements of agriculture, handiwork, finance, banking, trade systems and policies, industrial revolutions, and international economy