0104216International Relations During the Sukhotai and Ayutthaya Period
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัยและอยุธยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัยและอยุธยา ทั้งในเอเชีย และ ตะวันตก ทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม


International relations during the Sukhotai and Ayutthaya period both in Asia and the West in terms of politics, governments, economies and cultures