0104212History of International Relations in Southeast Asia
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกำหนดนโยบายและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ
รวมทั้งบทบาทของประเทศเหล่านี้ที่มีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

History of foreign policies of the countries in Southeast Asia by considering structures, processes of determining policies and various factors which influence international behaviors including these countries’
roles on international politics from World War II up to the present