0104209Thai Economic History
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาต่างๆ การวิเคราะห์ผลกระทบของเศรษฐกิจต่อสังคมของไทย


Economic conditions and changes in Thailand at various times; analyses of economic impacts on Thai society