0104206History of the United States of America
ประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างอาณานิคมในโลกใหม่ การปฏิวัติอเมริกา และประชาธิปไตย นโยบายและการแข่งขันทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งบทบาทการเป็นผู้นำของโลก


Colonization in the New World; American revolution and democracy; political policy and competition; economic and social changes; and roles of being the world leader