0104204Local History
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิด วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย โดยมีกระบวนการการศึกษาภาคสนาม


Definition, concepts and local history methodology in local history development of local history study in Thailand, and fieldwork study