0909401Business Policy and Strategic Management
นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญ และภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและรายละเอียดในการจัดทำองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมแผนกลยุทธ์ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่างในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น

The importance and overall picture of strategic management; processes and details in preparing strategic plan components; uses of strategic plan for practices; strategic plan control; tools and techniques for strategic management
by using case studies of strategic management in both local and national businesses.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet