0909304Business Ethics
จริยธรรมทางธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของธุรกิจและจริยธรรม คุณค่าแห่งจริยธรรม และการประเมินค่า บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อบุคคล องค์กรและต่อสังคมโดยส่วนรวม


Fundamental knowledge of business ethics; relationships among business objectives and ethics; value evaluation; administrators roles in ethics; effects of business ethics on persons, organizations, and societies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55