0909201Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ วัฏจักรของเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร การค้า การคลัง และนโยบายการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงานและนโยบายทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ


Economic focusing on national income, economic cycle, finance, banking, trading, public finance, monetary policy, inflation, unemployment, economic policy, and international economics.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet