0909101Microeconomics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักการคิดแบบเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา โดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ


Economic focusing on economic concepts, demand and supply of goods and services, market structure, and pricing theory by applying thesetical principles to business decision making.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55