0907105Macroeconomics 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร สถาบันการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ การว่างงาน ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Meaning and basis concept of macroeconomics; national income; money and banking; financial institutions; monetary policy; fiscal policy; international economics; inflation; unemployment; balance of payment; exchange rate ; exchange rate market
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet