0906421International Commerce for ASEAN
การพาณิชย์ระหว่างประเทศสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน การดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน การเจริญเติบโตของโอกาสทางธุรกิจและอุปสรรคทางการค้า ปัญหาการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน


Economic development of ASEAN countries; doing business in ASEAN countries; the growth of business opportunites and trade barriers; problems of doing business in this region.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54