0906411International Entrepreneurship
การประกอบการระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและปรัชญาของการประกอบการระหว่างประเทศ การปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ วิธีการดำเนินงานในการประกอบการ เช่น การริเริ่มกิจการ การบริหารกิจการ การขยายและการเลิกกิจการ การศึกษากรณีตัวอย่างจากผู้บริหารและองค์กรที่ประสบผล
สำเร็จในการประกอบการระหว่างประเทศ

Concepts and philosophy of entrepreneurship from an international aspect; the subconscious of entrepreneurship; entrepreurship process, such as starting, managing, expanding, and suspencing businesses;case studies of successful administrators, and
organizations in international entrepreneurship.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55