0906301Export-Import Management
การจัดการการส่งออกและนำเข้า
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเบื้องต้นสำหรับข้อปฏิบัติในการจัดการการส่งออกและการนำเข้า การค้นหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กระบวนการและเอกสารในการส่งออกและการนำเข้า พิธีศุลกากร ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า รวมไปถึงการประกันภัยการขนส่ง


The basics of exporting and importing management; identifying international trade opportunity, stakeholderes, custom procedures; process and documentations,
international commerce terms (INCOTERMS) and international trade insurance
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet