0903483Concepts of Contemporary Entrepreneurship Management
แนวคิดการจัดการประกอบการร่วมสมัย
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการการประกอบการร่วมสมัย การฉายภาพ การจัดการการประกอบการในอนาคต การนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่สำหรับการประกอบการในปัจจุบันและคาดการณ์ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสพความสำเร็จ


Concepts and theories of contemporary entrepreneurship management; entrepreneurship management trends in the future; presentation of new and creative thinking concepts for current entrepreneurship
and forecasting characteristics of successful entrepreneurs.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55