0903456Business Alliance Management
การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและทักษะของการสร้างและบำรุงรักษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ภายในองค์การและความร่วมมือระหว่างองค์การทั้งภายในประเทศและระดับโลก การสร้างและบำรุงรักษาความเชื่อถือ
ทักษะการสื่อสารและการเจรจา การร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ อำนาจและการชักจูง ที่ปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ วัฒนธรรมองค์การ

Concepts and skills of building and maintaining human relationships within organizations and business alliances between organizations, both locally and globally; creating and maintaining trust,
communication and negotiation skills, creative collaboration, power and influence, specially advising and mentoring, and corporate culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54