0903431Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและลักษณะของการจัดการและการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม ปัญหาในการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการจัดการธุรกิจขนาดย่อมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาค


Concepts and natures of small business management and establishment; management problems in management, production, marketing, finance, accounting, and human resource management; ways of efficient small
business management by using case studies of business entrepreneurs in regional areas
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54