0903431Small Business Management
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของการจัดการและการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม รวมถึงปัญหาในการจัดการ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการจัดการธุรกิจขนาดย่อมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษากรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
ในภูมิภาค

The nature of small business management and establishment ;management problems in production marketing finance accounting and human resource management ; ways to efficient small business management by using case studies of business
entrepreneurs in regional areas.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55